حالت نمایش:
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

کتاب تدریس یار علوم اول دبستان

سفارش (5)
21,000تومان

Document سلام آنچه در تدریس یارمعلم علوم پایه اول(راهنمای معلم) خواهیم خواند شامل : دانستنیهای ویژه یک معلم ،اهداف هر درس ،پیامدها و سطوح عملکرد در هر درس، روش تدریس پیشنهادی برای هر درس وهر فعالیت، چگونگی ارزشیابی از هر درس ،نقشه مفهومی ،پیش دانسته های ویژه دانش آموزان ،ابزار و وسایل آموزشی ،کلید واژه..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

کتاب تدریس یار علوم دوم دبستان

سفارش (3)
30,000تومان

Document سلام در تدریس یار یا کتاب راهنمای معلم علوم خواهیم خواند: دانستنی های معلم به تفکیک هر درس ،نگاه کلی به درس، هدف های پیامد محور و سطوح عملکرد ، تعریف کلید واژه ها، نقشه مفهومی هر درس ،پیش دانسته های دانش آموزان و روش تدریس ویژه هر درس، رفع چالش ها و توصیه های آموزشی، توضیح آزمایش های کتاب، راهن..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

کتاب تدریس یار علوم سوم دبستان

سفارش (1)
32,000تومان

Document سلام در تدریس یار یا کتاب راهنمای معلم علوم خواهیم خواند: دانستنی های معلم به تفکیک هر درس ،نگاه کلی به درس، هدف های پیامد محور و سطوح عملکرد ، تعریف کلید واژه ها، نقشه مفهومی هر درس ،پیش دانسته های دانش آموزان و روش تدریس ویژه هر درس، رفع چالش ها و توصیه های آموزشی، توضیح آزمایش های کتاب، راهن..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

کتاب تدریس یار علوم ششم دبستان

سفارش (5)
29,000تومان

Document سلام در تدریس یار یا کتاب راهنمای معلم علوم خواهیم خواند: دانستنی های معلم به تفکیک هر درس ،نگاه کلی به درس، هدف های پیامد محور و سطوح عملکرد ، تعریف کلید واژه ها، نقشه مفهومی هر درس ،پیش دانسته های دانش آموزان و روش تدریس ویژه هر درس، رفع چالش ها و توصیه های آموزشی، توضیح آزمایش های کتاب، راهن..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

کتاب تدریس یار علوم پنجم دبستان

سفارش (3)
24,000تومان

Document سلام در تدریس یار یا کتاب راهنمای معلم علوم خواهیم خواند: دانستنی های معلم به تفکیک هر درس ،نگاه کلی به درس، هدف های پیامد محور و سطوح عملکرد ، تعریف کلید واژه ها، نقشه مفهومی هر درس ،پیش دانسته های دانش آموزان و روش تدریس ویژه هر درس، رفع چالش ها و توصیه های آموزشی، توضیح آزمایش های کتاب، راهن..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

کتاب تدریس یار علوم چهارم دبستان

سفارش (8)
29,000تومان

Document سلام در تدریس یار یا کتاب راهنمای معلم علوم خواهیم خواند: دانستنی های معلم به تفکیک هر درس ،نگاه کلی به درس، هدف های پیامد محور و سطوح عملکرد ، تعریف کلید واژه ها، نقشه مفهومی هر درس ،پیش دانسته های دانش آموزان و روش تدریس ویژه هر درس، رفع چالش ها و توصیه های آموزشی، توضیح آزمایش های کتاب، راهن..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

کتاب راهنمای تدریس ریاضی اول دبستان

سفارش (10)
35,000تومان

Document آنچه در کتاب راهنمای تدریس ریاضی اول دبستان خواهیم خواند شامل : کتاب دارای دو بخش کلیات و راهنمای تدریس می باشد. بخش کلیات به موضوعاتی همچون رویکرد، بدفهمی ها ،فرایند تدریس، حمایت‌های لازم در تدریس و غیره اشاره شده است و در بخش راهنمای تدریس به ترتیب از ۹ قسمت برای تدریس هر تم تشکیل شده است. ا..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

کتاب راهنمای تدریس ریاضی دوم دبستان

سفارش (10)
41,000تومان

Document سلام  کتاب راهنمای تدریس ریاضی پایه دوم دبستان شامل: دو بخش کلیات و راهنمای تدریس درس به درس است .در بخش کلیات توضیح موضوعاتی از قبیل نقشه مفهومی ،رویکرد،بد فهمی ها ،فرآیند تدریس و جدول زمان بندی تدریس کتاب در طول سال تحصیلی و غیره است. بخش راهنمای تدریس از7 قسمت تشکیل شده است. این قسمت ها..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

کتاب راهنمای تدریس ریاضی سوم دبستان

سفارش (11)
41,000تومان

Document سلام  کتاب راهنمای تدریس ریاضی پایه سوم دبستان شامل: دو بخش کلیات و راهنمای تدریس درس به درس است .در بخش کلیات توضیح موضوعاتی از قبیل نقشه مفهومی ،رویکرد،بد فهمی ها ،فرآیند تدریس و جدول زمان بندی تدریس کتاب در طول سال تحصیلی و غیره است. بخش راهنمای تدریس از7 قسمت تشکیل شده است. این قسمت ها..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

کتاب راهنمای تدریس ریاضی ششم دبستان

سفارش (7)
43,000تومان

Document سلام کتاب راهنمای تدریس ریاضی پایه ششم دبستان شامل: دو بخش کلیات و راهنمای تدریس درس به درس است .در بخش کلیات توضیح موضوعاتی از قبیل نقشه مفهومی ،رویکرد،بد فهمی ها ،فرآیند تدریس و جدول زمان بندی تدریس کتاب در طول سال تحصیلی و غیره است. بخش راهنمای تدریس از7 قسمت تشکیل شده است. این قسمت ها شامل ..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

کتاب راهنمای تدریس ریاضی پنجم دبستان

سفارش (10)
41,000تومان

Document سلام کتاب راهنمای تدریس ریاضی پایه پنجم دبستان شامل: دو بخش کلیات و راهنمای تدریس درس به درس است .در بخش کلیات توضیح موضوعاتی از قبیل نقشه مفهومی ،رویکرد،بد فهمی ها ،فرآیند تدریس و جدول زمان بندی تدریس کتاب در طول سال تحصیلی و غیره است. بخش راهنمای تدریس از7 قسمت تشکیل شده است. این قسمت ها شامل..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

کتاب راهنمای تدریس ریاضی چهارم دبستان

سفارش (11)
42,000تومان

Document سلام  کتاب راهنمای تدریس ریاضی پایه چهارم دبستان شامل: دو بخش کلیات و راهنمای تدریس درس به درس است .در بخش کلیات توضیح موضوعاتی از قبیل نقشه مفهومی ،رویکرد،بد فهمی ها ،فرآیند تدریس و جدول زمان بندی تدریس کتاب در طول سال تحصیلی و غیره است. بخش راهنمای تدریس از7 قسمت تشکیل شده است. این قسمت ..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

کتاب راهنمای تدریس فارسی اول دبستان

سفارش (20)
30,000تومان

Document سلام آنچه در کتاب راهنمای معلم فارسی پایه اول خواهید خواند: تدریس تمام نگاره ها و درس به درس فارسی پایه اول همراه با اهداف هر درس ،روش تدریس پیشنهادی هر درس، ابزار و وسایل مورد نیاز ،مفاهیم ضروری درس و دانش واژگان ،ارزشیابی برای هر درس ، به اضافه راه های بر انگیزاننده تفکر و تکلیف دهی است. ..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

کتاب راهنمای تدریس فارسی دوم دبستان

سفارش (4)
27,000تومان

Document سلام کتاب راهنمای تدریس فارسی ویژه معلم شامل موارد زیر است: توضیح رویکردهای برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی همراه با اهداف برنامه درسی فارسی ،عناصر سازنده ی کتاب فارسی ،مهارت های زبان آموزی در کتب فارسی، مهارت های فرازبانی وتحلیل مخاطبان ،نظام ارزشیابی و ابزارهای ارزشیابی توصیفی همراه با جدول رو..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

کتاب راهنمای تدریس فارسی سوم دبستان

سفارش (1)
40,000تومان

Document سلام کتاب راهنمای تدریس فارسی ویژه معلم شامل موارد زیر است: توضیح رویکردهای برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی همراه با اهداف برنامه درسی فارسی ،عناصر سازنده ی کتاب فارسی ،مهارت های زبان آموزی در کتب فارسی، مهارت های فرازبانی وتحلیل مخاطبان ،نظام ارزشیابی و ابزارهای ارزشیابی توصیفی همراه با جدول رو..

نمایش 1 تا 15 از 18 (2 صفحه)