خلاصه سوابق ثریا علی محمد زاده

ثریا علی محمد زاده

ثریا علی محمد زاده
مدرس فارسی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
سابقه خدمت ۳۱ سال

ثریا علی محمدزاده
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
سابقه خدمت ۳۱ سال
سوابق حرفه‌ای
۱۸ سال آموزگار دبستان
۶ سال راهبر آموزشی اداره کل شهرستانهای استان تهران
۸ سال مدرس کشوری کتب جدیدالتالیف حوزه فارسی در سراسر کشور
برگزار کننده صدها کارگاه آموزشی ویژه معلمین در استان های مختلف
مدرس تربیت معلم
مدرس ضمن خدمت
۳ سال مدیریت دبستان
۴ سال معاونت آموزش ابتدایی شهرستان پردیس
مولف بیش از ۲۵ جلد کتاب در زمینه کتابهای کمک آموزشی
مدرس فارسی نرم افزارهای مداد
مبتکر آموزش های نوین تدریس فارسی در دوره فارسی