آزمون ماهانه

نمایش دادن همه 6 نتیجه

در آزمون‌های مداد کاغذی ماهانه مداد دانش آموزان به میزان آموخته‌هاو سطح آموزشی خود و نکات قوت و ضعفشان پی می‌برند و معلمین نیز با بررسی جواب‌های دانش آموزان به نحوه آموزش خود و نقاط ضعف و قوتشان و نحوه تدریسشان و همچنین بر میزان توانایی دانش آموزان پی می‌برند و در صورت نیاز در تدریس ها دست به تغییرات مهمی می‌زنن.